Produkt bol úspešne pridaný do vášho košíku
Množstvo:
Spolu:
0 ks tovaru Vo vašom košíku je 1 produkt.
Spolu za tovar: :
Doručenie:   Bude určené
Spolu :
Pokračovať do košíka
Pokračovať v nákupe

Reklamačné podmienky

  1.      Reklamačný poriadok

 

1.1.      Predávajúci zodpovedá za vady Tovaru a Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u Predávajúceho podľa tohto reklamačného poriadku (ďalej len ako „Reklamačný poriadok“).

1.2.      Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje tento Reklamačný poriadok. Predávajúci riadne informuje Kupujúceho o podmienkach a spôsobe reklamácie Tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa.

1.3.      Tento Reklamačný poriadok upravuje postup zmluvných strán pri uplatňovaní reklamácie na Tovary. Je záväzný pre Predávajúceho a ako aj Kupujúceho. Prevzatím Tovaru Kupujúci súhlasí s Reklamačným poriadkom a potvrdzuje, že bol s jeho obsahom oboznámený.

1.4.      Na účely tohto Reklamačného poriadku sa reklamáciou rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady Tovaru a vybavením reklamácie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného Tovaru, výmenou Tovaru, vrátením kúpnej ceny Tovaru, vyplatením primeranej zľavy z kúpnej ceny Tovaru alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.

1.5.      Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný Tovar pri prevzatí Kupujúcim. Pri Tovare predávanom za nižšiu kúpnu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia kúpna cena.

1.6.      Kupujúci je povinný skontrolovať dodaný Tovar pri jeho prevzatí a reklamovať zjavné vady.

1.7.      Za zjavné vady sú považované vady zistiteľné pri preberaní Tovaru, a to najmä:

1.7.1       množstevný a sortimentný rozdiel,

1.7.2.     znehodnotenie Tovaru (zdeformovaný obal, poškodený obal a pod.)

1.7.3.     zistené zjavné vady je Kupujúci povinný okamžite oznámiť Predávajúcemu, ktorý zjedná nápravu formou opravy Tovaru, výmeny Tovaru, poskytnutím zľavy na Tovar alebo vrátením kúpnej ceny. Neskoršie reklamácie tohto typu nebude Predávajúci akceptovať a takáto reklamácia je neoprávnená.

1.8.    Predávajúci nezodpovedá za vady ak:

1.8.1.    Kupujúci spôsobil vadu Tovaru sám,

1.8.2.    Kupujúci pred prevzatím Tovaru o vade Tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a na tento Tovar bola pre vadu poskytnutá zľava z ceny Tovaru;

1.8.3.    boli vady spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do Tovaru alebo jeho súčastí,

1.8.4.    sa Tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby, alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má Tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti,

1.8.5.    vznikli v dôsledku živelnej katastrofy,

1.8.6.    boli spôsobené (úmyselným alebo neúmyselným) nesprávnym či nadmerným používaním Tovaru, jeho nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym servisom, nesprávnym použitím prídavných zariadení iných ako predpisuje výrobca,
vzniknú na Tovare po uplynutí doby životnosti.

1.9.      Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.
Ak dôjde k výmene Tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

1.10.   Po uplatnení reklamácie Kupujúcim Predávajúci bezodkladne určí spôsob vybavenia reklamácie, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V prípade odôvodnenej reklamácie Predávajúci vadu riadne a včas bezodplatne odstráni.

1.11.   Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na kúpnu cenu Tovaru alebo závažnosť vady.

1.12.   Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

1.13.   Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako Tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

1.14.   Ak Tovar predávaný za nižšiu kúpnu cenu alebo použitý Tovar má vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má Kupujúci namiesto práva na výmenu Tovaru právo na primeranú zľavu. Záručná doba sa vzťahuje aj na Tovary predávané vo výpredajoch alebo so zľavou. Ak je však poskytnutá zľava kvôli určitej vade Tovaru, túto vadu potom nie je možné reklamovať.

1.15.   Ak je v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ako Predávajúci, uplatní Kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Podnikateľ určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej v Kúpnej zmluve uzatvorenej  medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

1.16.   Predávajúci je povinný Kupujúceho riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.

1.17.   Kupujúci, ktorý uplatňuje nároky z vád, vyplní reklamačný protokol, v ktorom presne popíše vadu a spôsob akým sa vada prejavuje a odovzdá/doručí vadný Tovar Predávajúcemu. V reklamačnom protokole uvedie Kupujúci uplatňujúci reklamáciu kontaktnú adresu (adresa, telefónne číslo, príp. e - mail), na ktorú bude Predávajúcim vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť.

1.18.   Kupujúci za účelom reklamácie doloží Predávajúcemu daňový doklad s vyznačeným dátumom zakúpenia Tovaru dokazujúci nákup reklamovaného Tovaru u Predávajúceho, prípadne riadne a čitateľne vyplnený „Záručný list“ s vyplneným dátumom predaja, pečiatkou predajne a podpisom predavača, ak bol Predávajúcim vystavený, dokumentáciu k Tovaru a všetky jeho časti pre prípad výmeny. Neúplný alebo neoprávnene zmenený záručný list je neplatný! Predložiť treba aj doklady o prípadných predchádzajúcich opravách súvisiacich so zárukou.

1.19.   Ak nebude ktorákoľvek z hore uvedených podmienok zo strany Kupujúceho riadne splnená, reklamácia nebude môcť byť vybavená.

1.20.   Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak má Kupujúci možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

1.21.   Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie Orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie.

1.22.   Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky. 
Na stiahnutie:

Formulár: reklamácia alebo výmena tovaru