Produkt bol úspešne pridaný do vášho košíku
Množstvo:
Spolu:
0 ks tovaru Vo vašom košíku je 1 produkt.
Spolu za tovar: :
Doručenie:   Bude určené
Spolu :
Pokračovať do košíka
Pokračovať v nákupe

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky využívania internetového portálu www.duklatrencin.com a jeho reklamačné podmienky

 

Účelom týchto obchodných podmienok je určiť podmienky dodania tovaru prostredníctvom webového sídla www.duklatrencin.com.

Definície základných pojmov

 

1.1.      Portál je webová sídlo www.duklatrencin.com, vrátane všetkých jeho subdomén.

1.2.      Obchodné podmienky sú tieto Obchodné podmienky využívania internetového portálu duklatrencin.com.

1.3.      Prevádzkovateľ Portálu je obchodná spoločnosť FotoStory s.r.o., so sídlom Zlatovská 17, 911 05 Trenčín, IČO: 47 917 334, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 30917/R. Pre účely týchto Obchodných podmienok ďalej len ako „Predávajúci“.

1.4.      Kupujúci je fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si na základe Objednávky špecifikovanej v bode 1.5. týchto Obchodných podmienok objedná u Predávajúceho Tovar.

1.5.      Objednávka je písomná objednávka, ktorú je Kupujúci povinný vyplniť elektronicky na Portáli. Objednávka musí obsahovať všetky náležitosti, ktoré sú uvedené na Portáli; v opačnom prípade nie je Objednávka pre Predávajúceho záväzná. Objednávku je Kupujúci oprávnený doručiť aj osobne do prevádzky Predávajúceho.

1.6.      Zákon o ochrane osobných údajov je zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

1.7.      Zákon o ochrane spotrebiteľa, je zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

1.8.      Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na základe zmluvy uzavretej na diaľku je zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1.9.      Občiansky zákonník je zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

1.10.   Obchodný zákonník je zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v platnom znení.

1.11.   Kúpna zmluva je kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzatvorená na diaľku, teda prostredníctvom internetu, na základe ktorej Predávajúci predá Kupujúcemu Tovar na  základe záväznej Objednávky doručenej Predávajúcemu. Kúpna zmluva a spôsob jej uzatvorenia sú bližšie špecifikované v článku 2 týchto Obchodných podmienok.

1.12.   Tovar je pre účely týchto Obchodných podmienok tovar umiestenný na Portáli v zozname tovarov, ktorý Predávajúci bežne dodáva svojim zákazníkom. Tento zoznam tovarov nezaručuje okamžitú dostupnoť všetkých v ňom uvedených tovarov.

1.13.   Orgán dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), ktorej identifikačné a kontaktné údaje sú uvedené na webovom sídle www.soi.sk.

 

  1.          Uzatvorenie Kúpnej zmluvy

 

 

2.1.      Elektronicky doručená Objednávka Predávajúcemu sa považuje za záväzný návrh na  uzatvorenie Kúpnej zmluvy, ktorý vzniká vyplnením všetkých nevyhnutných údajov v objednávkovóm formulári uvedenom na Portáli a/alebo vo forme emailovej Objednávky Kupujúceho. V Objednávke musí byť presne vyšpecifikované požiadavka na samotný Tovar, prípade požadované množstvo tohto Tovaru.

2.2.      Kúpna zmluva vzniká doručením Objednávky Kupujúcemu v zmysle bodu 2.1.týchto Obchodných podmienok  a akceptovaním tejto Objednávky zo strany Predávajúceho v zmysle bodu 2.3. týchto Obchodných podmienok.

2.3.      Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí Objednávky z Portálu Predávajúceho, ktoré obdrží Kupujúci ihneď po odoslaní Objednávky na e-mailovú adresu, z ktorej bola odosielaná Objednávka, sa považuje za záväzné akceptovanie Objednávky (ďalej len ako „Akceptácia“), teda uzavretie Kúpnej zmluvy. Na e-mailovú adresu, z ktorej bola odosielaná Objednávka, budú Kupujúcemu v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom predmetnej Objednávky. 

2.4.      Akceptácia bude obsahovať údaje o názve Tovaru, ktorého predaj je predmetom Kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene Tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť Tovar dodaný (ktoré bude v súlade s miestom dodania Tovaru uvedeným v Objednávke) a údaje o cene, spôsobe prepravy Tovaru do dohodnutého miesta doručenia Tovaru pre Kupujúceho, údaje o Predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), poučenie v zmysle bodu 9.4. týchto Obchodných podmienok a iné údaje.

2.5.      Kupujúci má právo stornovať Objednávku, teda odstúpiť od Kúpnej zmluvy, a to v súlade s článkom 6. týchto Obchdných podmienok. Objednávku je možné stornovať iba písomnou formou, teda e-mailom, do ktorého je potrebné uviesť číslo Objednávky a kontaktné údaje Kupujúceho. Potvrdenie stornovania Objednávky oznámi Predávajúci Kupujúcemu písomnne emailom na e-mailovú adresu zadanú v Objednávke.

2.6.      Na základe Kúpnej zmluvy uzatvorenej v zmysle tohto článku Obchodných podmienok sa Predávajúci zaväzuje dodať Objednávateľovi Tovar špecifikovaný v Objednávke a  Objednávateľ sa zaväzuje dodaný Tovar  prevziať a zaplatiť riadne a včas kúpnu cenu za Tovar vrátane prepravných nákladov, a to vo výške a spôsobom uvedených v týchto Obchodných podmienkach.

2.7.      Ak Kúpnu zmluvu uzatvorí spotrebiteľ, riadi sa táto zmluva Občianskym zákonníkom a tiež právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na ochranu spotrebiteľa, a ak Kúpnu zmluvu uzatvorí osoba v rámci svojej podnikateľskej činnosti, riadi sa táto zmluva Obchodným zákonníkom.

2.8.      Kupujúci odoslaním Objednávky prostredníctvom Portálu záväzne potvrdzuje, že si tieto Obchodné podmienky dôkladne prečítal, porozumel im a súhlasí so všetkými záväzkami z nich vyplývajúcich.

 

  1.      Kúpna cena Tovaru a platobné podmienky

 

 

3.1.      Kúpnou cenou Tovaru sa rozumie cena za Tovar vypočítaná podľa aktuálneho cenníka Predávajúceho (ďalej len ako „Cenník“) platného v okamihu potvrdenia Objednávky Predávajúcim v zmysle článku 2 týchto Obchodných podmienok (Akceptácie). Platný Cenník je zverejnený na Portáli. Cenník obsahuje hodnotu samotného Tovaru, ako aj prepravné náklady vrátane všetkých daní a iných súčastí ceny. V kúpnej cene je zahrnutá aj daň z pridanej hodnoty. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť Cenník, pričom zmena ktorejkoľvek ceny uvedenej v Cenníku sa stáva účinnou okamihom zverejnenia nového Cenníku na Portáli. Zmena Cenníka neplatí pre už Predávajúcim akceptované Objednávky.

3.2.      Akciové kúpne ceny Tovaru platia výhradne po dobu trvania akcie, resp. do vyčerpania zásob a po splnení všetkých podmienok každej jednotlivej akcie. Akciové kúpne ceny za Tovar platia iba pre Objednávky, ktoré budú doručené Kupujúcemu v čase trvania akcie.

3.3.      Spôsob úhrady kúpnej ceny za Tovar si Objednávateľ zvolí v súlade s platobnými podmienkami uvedenými v Cenníku a uvedie ho v Objednávke. Platobné podmienky pri jednorazových Objednávkach v hodnote nad 500,- € s DPH (päťsto euro s DPH) budú dohodnuté dodatočne vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán.Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v Kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie Tovaru (ďalej len ako „kúpna cena") formou hotovostnej platby v určenej prevádzkarni Predávajúceho, dobierkou v mieste dodania Tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby alebo bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho, uvedený v záväznej Akceptácii Objednávky. Spôsob platieb je uvedený na Portáli.

3.4.      V prípade úhrady prostredníctvom platobnej karty sa Objednávateľ zaväzuje dodržať všetky platné pravidlá a podmienky súvisiace s použitím platobnej karty. Objednávateľ súhlasí s tým, že po realizácii platby platobnou kartou nie je potrebná dodatočná výzva ani súhlas Objednávateľa na uskutočnenie platby. Pri dodaní Tovaru do zahraničia všetky poplatky, dane, clá spojené s takouto kúpou znáša Objednávateľ z dôvodu, že Predávajúci nemá žiadnu kontrolu nad platbami spojenými s takýmto vývozom.

3.5.      V prípade, ak Kupujúci zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet Predávajúceho. 

3.6.      Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý Tovar v lehote podľa Kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí Tovaru. 

3.7.      Predávajúci je povinný Objednávku Kupujúceho riadne a včas splniť, teda riadne a včas dodať Tovar Kupujúcemu v súlade s Kúpnou zmluvou. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania Tovaru zo strany Predávajúceho, Predávajúci je oprávnený po dohode s Kupujúcim predĺžiť lehotu na dodanie Tovaru, a to aj opakovane, o čom Predávajúci vydá Kupujúcemu v prípade potreby potvrdenie. Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru v balení.

3.8.      Kupujúci je povinný prevziať Tovar v mieste, ktoré je uvedené v Akceptácii (teda toto miesto bolo uvedené v Objednávke). Predávajúci je oprávnený vyzvať Kupujúceho na prevzatie Tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v Kúpnej zmluve. 

 

  1.      Podmienky dodania a prevzatia Tovaru

 

4.1.      Spôsob dodania Tovaru si určí Kupujúci v Objednávke. Predpokladaný, teda orientačný termín dodania Tovaru je uvedený na Portáli. Presný termín dodania objednaného Tovaru Predávajúci potvrdí Kupujúcemu v Akceptácii. Pre osobný odber v prevádzke Predávajúceho platí podmienka zaplatenia kúpnej ceny za vopred, ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Za splnenie termínu dodania Tovaru sa považuje odovzdanie objednaného Tovaru dopravcovi špecifikovanému v bode 4.2. v termíne uvedenom v Objednávke.

4.2.      Omeškanie dodania Tovaru zo strany Predávajúceho nedáva Kupujúcemu právo neprijať dodaný Tovar. Tovar je dodaný prostredníctvom Kupujúcim vybraného dopravcu (ďalej len ako „dopravca“), okamihom doručenia na adresu uvedenú v Objednávke, a to v súlade s bodom 2.4. týchto Obchodných podmienok. Pri preberaní Tovaru je Kupujúci povinný Tovar skontrolovať. V prípade, ak je obal zásielky s Tovarom poškodený, skontroluje Kupujúci v prítomnosti dopravcu stav zásielky a v prípade, že je Tovar poškodený alebo nekompletný, spíše Kupujúci o tom s dopravcom zásielky listinný zápis a nechá si ho od dopravcu zásielky potvrdiť. Reklamáciu poškodenej zásielky Kupujúci rieši s dopravcom podľa podmienok dotknutého dopravcu. Za vady Tovaru spôsobené dopravcom zásielky je zodpovedný dopravca. Predávajúci zodpovedá za Tovar do okamihu odovzdania Tovaru dopravcovi. Predávajúci neručí za doručovaciu službu dopravcu.

4.3.      V prípade, ak Predávajúci dopraví Tovar Kupujúcemu na miesto určené v Kúpnej zmluve, Kupujúci je povinný prevziať Tovar buď osobne, alebo zabezpečiť, aby Tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie Tovaru uvedeného v Kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní Tovaru. Osoba splnomocnená na prevzatie Tovaru uvedeného v Kúpnej zmluve je povinná predložiť Predávajúcemu originál alebo kópiu Kúpnej zmluvy, doklad o zaplatení tovaru v prípade, ak nejde o Tovar doručovaný na dobierku (v prípade doručovania dobierky je splnomocnenec povinný zaplatiť pri doručení Tovar) a písomné plnomocenstvo. Ak bude potrebné doručovať Tovaru opakovane z dôvodu neprítomnosti Kupujúceho na mieste určenom v Kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí Kupujúci, a to vrátane poplatku za uskladnenie uvedeného v bode 4.6. tohto článku Obchodných podmienok. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia Tovaru na adresu uvedenú v Kúpnej zmluve a prevzatý okamihom fyzického prevzatia Tovaru Kupujúcim, resp. jeho splnomocnencom alebo odmietnutím prevzatia Tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru. 

4.4.      Bez ohľadu na to, či zásielka javí známky poškodenia, alebo ich nejaví, je Kupujúci vždy povinný bez zbytočného odkladu po prevzatí zásielky prehliadnuť Tovar a prípadné vady bezodkladne po ich zistení reklamovať u Predávajúceho. 

4.5.      Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho okamihom, kedy ho Predávajúci odovzdá dopravcovi za účelom prepravy do miesta určeného v Kúpnej zmluve.

4.6.      Zásielka Tovaru v zmysle tohto článku Obchodných podmienok sa bude považovať za doručenú, ak bude doručená osobne alebo dopravcom zásielky, prípadne doporučenou  zásielkou prostredníctvom spoločnosti Slovenská pošta, a.s., (ďalej len ako „pošta“) a to na doručovaciu adresu  uvedenú v Objednávke. V prípade neúspešného doručenia zásielky prostredníctvom pošty sa 3. (tretí) deň uloženia zásielky na pošte bude považovať za deň riadneho doručenia zásielky. Zásielka sa bude považovať za riadne doručenú aj vtedy, ak Kupujúci odmietne zásielku prevziať. V dodávke Kupujúci obdrží spolu s Tovarom aj daňový doklad vystavený v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Ak si Kupujúci Tovar neprevezme, je povinný zaplatiť poplatok za uskladnenie a to jednorázovo 30,- eur s DPH. Vlastnícke právo k dodanému Tovaru prechádza na Kupujúceho až v okamihu úplného zaplatenia kúpnej ceny. Ak je Kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny, je Predávajúci oprávnený požadovať vrátenie Tovaru a Kupujúci je povinný Tovar vrátiť na vlastné náklady Predávajúcemu.

 

         

  1.          Práva a povinnosti zmluvných strán

 

5.1.      Predávajúci sa zaväzuje:

5.1.1.     dodať na základe Akceptácie Objednávky Tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

5.1.2.     zabezpečiť, aby dodaný Tovar spĺňal platné právne predpisy SR,

5.1.3.     odovzdať Kupujúcemu najneskôr spolu s Tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie Tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (daňový doklad, záručný list a pod.),

5.1.4.     v prípade vzniku skutočností brániacich Predávajúcemu dodať Tovar riadne a včas, si Predávajúci dohodne s Kupujúcim náhradný termín dodania Tovaru.

 

5.2.      Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od Kupujúceho za dodávaný Tovar.

5.3.      Predávajúci má právo stornovať Objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti Tovaru, alebo z technických, resp. iných objektívnych príčin nie je zabezpečiť dodanie Tovaru Kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami. Dôvodom nedodania Tovaru môže byť, že sa už objednaný Tovar nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tohto Tovaru a pod. O stornovaní Objednávky bude Kupujúci bezodkladne informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhradenia kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky v už zaplatenej výške vrátené v lehote 15 dní odo dňa stornovania Objednávky na ním určený účet, pokiaľ sa s Predávajúcim nedohodne inak.

5.4.      Predávajúci nenesie zodpovednosť:

5.4.1.    za oneskorené dodanie objednaného Tovaru zavinené dopravcom,

5.4.2.    za poškodenie zásielky dopravcom,

5.4.3.    za prípadné nedodanie Tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok

5.5.      Kupujúci je povinný:

5.5.1.    prevziať zakúpený alebo objednaný Tovar osobne alebo inou na to splnomocnenou osobou,

5.5.2.    zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie Tovaru,

5.5.3.    nepoškodzovať dobré obchodné meno Predávajúceho,

5.5.4.    potvrdiť v dodacom liste prevzatie Tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby

5.6.      Kupujúci má právo na dodanie Tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v Akceptácii Objednávky. 

5.7.      Kupujúci je povinný uhradiť náklady spojené s prepravou objednaného Tovaru, ak nie je uvedené inak. Kupujúci je tiež povinný uhradiť náklady spojené s prepravou objednaného Tovaru aj vtedy, ak sa Kupujúci rozhodne pre zmenu objednaného Tovaru a/alebo stornovanie Objednávky po jej expedícii Predávajúcim a/alebo neprevzatie Tovaru v dohodnutom čase na dohodnutom mieste.

5.8.      Kupujúci, prípadne iná tretia osoba navštevujúca Portál (ďalej len ako „Tretia osoba“), sa zaväzuje Predávajúcemu, že:

5.8.1.    sa nebude vydávať za inú osobu alebo entitu,

5.8.2.    nebude na Portál vkladať vlastnú inzerciu, inzerciu tretej osoby, texty, ďalej prostredníctvom Portálu propagovať služby a pod.,

5.8.3.    nebude sa pokúšať o neoprávnený prístup k iným počítačovým systémom prostredníctvom Portálu,

5.8.4.    nebude sa pokúšať prostredníctvom Portálu získavať osobné údaje ostatných Objednávateľov, ďalej z Portálu sťahovať, písať, zobrazovať, publikovať, kopírovať, reprodukovať, upravovať, vytvárať odvodené diela a pod.

5.8.5.    nebude sa pokúšať obmedzovať, prerušovať, preťažovať alebo akýmkoľvek iným spôsobom poškodzovať Portál,

5.8.6.    nebude Portál využívať v rozpore s účelom, na ktorý sa Portál obvykle používa,

5.8.7.    nebude požívať Portál v rozpore so všeobecne záväznými predpismi platnými v Slovenskej republike, alebo dobrými mravmi,

5.8.8.    nebude sa pokúšať o dešifrovanie, menenie, alebo rušenie obsahu Portálu,

5.8.9.    nebude bez písomného súhlasu Prevádzkovateľa publikovať, rozširovať alebo využívať údaje, obsah alebo materiály uvedené na Portáli,

5.8.10.  nebude na Portáli umiestňovať erotický a pornografický materiál (text, obrázky, videá atď.),

5.8.11.  nebude na Portáli umiestňovať text, resp. iný materiál (obrázky, videá a pod.) nabádajúci k národnostnej, rasovej alebo etnickej neznášanlivosti, propagujúci fašizmus, komunizmus alebo iné podobné ideológie,

5.8.12.  nebude na Portáli umiestňovať text, resp. iný materiál, ktorý by akýmkoľvek spôsobom zasahoval do osobnostných práv tretích osôb,

5.9.      V prípade, ak Kupujúci, resp. Tretia osoba poruší ktorýkoľvek záväzok špecifikovaný v bode 5.8. týchto Obchodných podmienok, je Predávajúci oprávnený Kupujúcemu, resp. tretej osobe kedykoľvek zamedziť prístup na Portál a tiež si Predávajúci vyhradzuje právo vymazať akýkoľvek materiál, odkaz, komentár, alebo jeho časť, ktorý by bol v rozpore so záväzkom Kupujúceho, resp. Tretej osoby špecifikovaným v bode 5.8. týchto Obchodných podmienok.

5.10.   Kupujúci, resp. Tretia osoba, získavajúci údaje na Portáli zodpovedá za škodu spôsobenú neoprávneným zásahom do Portálu, prípadne za škodu spôsobenú nevhodným využívaním Portálu. V týchto prípadoch táto osoba získavajúca údaje na Portáli zodpovedá aj za nepriame škody, následné škody a ušlý zisk.

5.11.   Predávajúci nezodpovedá za zníženie kvality alebo výpadky služieb poskytovaných prostredníctvom Portálu spôsobené treťou stranou a tiež nezodpovedá za služby sprístupnené na Portáli, ktoré poskytujú tretie strany.

5.12.   predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku okolností, resp. skutočností charakteru vyššej moci, ako napr. havárie charakteru živelných pohrôm, výpadky elektrickej energie, krízové situácie, teroristické útoky, epidémie, branná pohotovosť štátu a iné okolnosti, ktoré sú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa právnych predpisov Slovenskej republiky. Predávajúci nezodpovedá za škodu spôsobenú akýmkoľvek prerušením služieb poskytovaných prostredníctvom Portálu, znížením kvality týchto služieb v dôsledku poveternostných vplyvov. 

 

  1.          Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

 

6.1.      Kupujúci, ktorým je fyzická osoba – spotrebiteľ v zmysle ustanovenia § 2 písm. a) Zákona o ochrane spotrebiteľa (ďalej len ako „spotrebiteľ“), má právo v zmysle ust. § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na základe zmluvy uzavretej na diaľkuod uzavretej Kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14  dní odo dňa prevzatia Tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote formulár na odstúpenie zmluvy doručený Predávajúcemu.

Kupujúci je povinný zasielať odstúpenie od zmluvy a Tovar na adresu sídla Predávajúceho. Kupujúci, ktorým je spotrebiteľ, je v takom prípade povinný vrátiť úplný, čistý, nepoškodený Tovar v pôvodnom stave  s kompletnou dokumentáciou, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote , v akom ho prevzal ako zásielku s dohodnutým poistením proti škodám spôsobeným prepravou Tovaru (nie na dobierku). V opačnom prípade nie je Predávajúci povinný prijať Tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi kúpnu cenu uhradenú pri kúpe.       V prípade, že bude vrátený Tovar nekompletný či poškodený, môže Predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu čiastku  (v súlade s § 458 ods.1 Občianskeho zákonníka).

6.2.      Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy zaslať Tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Tovaru. To neplatí, ak Predávajúci navrhne, že si Tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol Tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

6.3.      Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa Tovaru, Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 6.1. tohto článku Obchodných podmienok pred tým, ako mu je Tovar doručený.

6.4.      Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ Tovaru dohodnutého v Kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti Kupujúceho informovať emailom alebo telefonicky.

6.5.      Predávajúci je oprávnený odstúpiť o kúpnej zmluvy a Objednávku stornovať, ak Objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)

6.6.      Kupujúci odoslaním Objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že Predávajúci riadne a včas splnil svoje informačné povinnosti v zmysle ustanovenia § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na základe zmluvy uzavretej na diaľku, a to najmä o práve spotrebiteľa odstúpiť od kúpnej zmluvy v zmysle ustanovenia § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

6.7.      Kupujúci si môže uplatniť právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy u Predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči.

6.7.1.    Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu Kupujúceho, číslo a dátum Objednávky, presnú špecifikáciu Tovaru, spôsob, akým má Predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od Kúpnej zmluvy je povinný doručiť Predávajúcemu Tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, dokladu o zaplatení a pod.

6.7.2.    V prípade, ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy a doručí Predávajúcemu Tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti Predávajúci Kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu Tovaru uvedenú v záväznej Akceptácii v lehote najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy, ale ža po vrátení Tovaru Prredávajúcemu.

6.7.3.    Kupujúci nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa (napr. tovar s vlastným menom a číslom, tričká, mikiny alebo dresy s vlastným vyhotovením,personalizovaný druh tovaru) alebo Tovaru určeného osobitne podľa požiadaviek pre jedného spotrebiteľa.

 

  1.          Záručná doba, vady, reklamácie

 

7.1.      Predávajúci garantuje Kupujúcemu, že Tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci garantuje Kupujúcemu, že v čase prevzatia Tovaru Kupujúcim, Tovar

7.1.1.    má vlastnosti, ktoré Predávajúci uvádzal na Portáli, alebo ktoré boli dohodnuté v Kúpnej zmluve,

7.1.2.    bol dodaný v dohodnutom množstve a veľkosti.

7.2.      Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania Tovaru Kupujúcemu a jej trvanie je v zmysle ustanovenia § 620 Občianskeho zákonníka stanovené na 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na:

7.2.1.    vady spôsobené bežným opotrebením,

7.2.2.    vady spôsobené neopatrným, nevhodným používaním, chemickými alebo mechanickými vplyvmi prostredia (ako nevhodnou teplotou, vlhkosťou a pod.),

Na žiadosť Kupujúceho je Predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať daňový doklad o kúpe Tovaru. Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

7.3.      Ďalšie obmedzenia nárokov z vád sú možné tiež vtedy, ak vyplývajú z platných právnych predpisov.

7.4.      Po dobu trvania záručnej doby sa Predávajúci zaväzuje, že Tovar bude po túto dobu spôsobilý k použitiu pre obvyklé účely alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka na kvalitu sa vzťahuje na chyby materiálu, funkčné chyby a chyby vzniknuté pri výrobe Tovaru.

  1.          Reklamačný poriadok

 

8.1.      Predávajúci zodpovedá za vady Tovaru a Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u Predávajúceho podľa tohto reklamačného poriadku (ďalej len ako „Reklamačný poriadok“).

8.2.      Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje tento Reklamačný poriadok. Predávajúci riadne informuje Kupujúceho o podmienkach a spôsobe reklamácie Tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa.

8.3.      Tento Reklamačný poriadok upravuje postup zmluvných strán pri uplatňovaní reklamácie na Tovary. Je záväzný pre Predávajúceho a ako aj Kupujúceho. Prevzatím Tovaru Kupujúci súhlasí s Reklamačným poriadkom a potvrdzuje, že bol s jeho obsahom oboznámený.

8.4.      Na účely tohto Reklamačného poriadku sa reklamáciou rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady Tovaru a vybavením reklamácie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného Tovaru, výmenou Tovaru, vrátením kúpnej ceny Tovaru, vyplatením primeranej zľavy z kúpnej ceny Tovaru alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.

8.5.      Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný Tovar pri prevzatí Kupujúcim. Pri Tovare predávanom za nižšiu kúpnu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia kúpna cena.

8.6.      Kupujúci je povinný skontrolovať dodaný Tovar pri jeho prevzatí a reklamovať zjavné vady.

8.7.      Za zjavné vady sú považované vady zistiteľné pri preberaní Tovaru, a to najmä:

8.7.1.    množstevný a sortimentný rozdiel,

8.7.2.    znehodnotenie Tovaru (zdeformovaný obal, poškodený obal a pod.)

8.7.3.    zistené zjavné vady je Kupujúci povinný okamžite oznámiť Predávajúcemu, ktorý zjedná nápravu formou opravy Tovaru, výmeny Tovaru, poskytnutím zľavy na Tovar alebo vrátením kúpnej ceny. Neskoršie reklamácie tohto typu nebude Predávajúci akceptovať a takáto reklamácia je neoprávnená.

8.8.      Predávajúci nezodpovedá za vady ak:

8.8.1.    Kupujúci spôsobil vadu Tovaru sám,

8.8.2.    Kupujúci pred prevzatím Tovaru o vade Tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a na tento Tovar bola pre vadu poskytnutá zľava z ceny Tovaru;

8.8.3.    boli vady spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do Tovaru alebo jeho súčastí,

8.8.4.    sa Tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby, alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má Tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti,

8.8.5.    vznikli v dôsledku živelnej katastrofy,

8.8.6.    boli spôsobené (úmyselným alebo neúmyselným) nesprávnym či nadmerným používaním Tovaru, jeho nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym servisom, nesprávnym použitím prídavných zariadení iných ako predpisuje výrobca,
vzniknú na Tovare po uplynutí doby životnosti.

8.9.      Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.
Ak dôjde k výmene Tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

8.10.   Po uplatnení reklamácie Kupujúcim Predávajúci bezodkladne určí spôsob vybavenia reklamácie, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V prípade odôvodnenej reklamácie Predávajúci vadu riadne a včas bezodplatne odstráni.

8.11.   Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na kúpnu cenu Tovaru alebo závažnosť vady.

8.12.   Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

8.13.   Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako Tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

8.14.   Ak Tovar predávaný za nižšiu kúpnu cenu alebo použitý Tovar má vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má Kupujúci namiesto práva na výmenu Tovaru právo na primeranú zľavu. Záručná doba sa vzťahuje aj na Tovary predávané vo výpredajoch alebo so zľavou. Ak je však poskytnutá zľava kvôli určitej vade Tovaru, túto vadu potom nie je možné reklamovať.

8.15.   Ak je v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ako Predávajúci, uplatní Kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Podnikateľ určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej v Kúpnej zmluve uzatvorenej  medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

8.16.   Predávajúci je povinný Kupujúceho riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.

8.17.   Kupujúci, ktorý uplatňuje nároky z vád, vyplní reklamačný protokol v ktorom presne popíše vadu a spôsob akým sa vada prejavuje a odovzdá/doručí vadný Tovar Predávajúcemu. V reklamačnom protokole uvedie Kupujúci uplatňujúci reklamáciu kontaktnú adresu (adresa, telefónne číslo, príp. e - mail), na ktorú bude Predávajúcim vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť.

8.18.   Kupujúci za účelom reklamácie doloží Predávajúcemu daňový doklad s vyznačeným dátumom zakúpenia Tovaru dokazujúci nákup reklamovaného Tovaru u Predávajúceho, prípadne riadne a čitateľne vyplnený „Záručný list“ s vyplneným dátumom predaja, pečiatkou predajne a podpisom predavača, ak bol Predávajúcim vystavený, dokumentáciu k Tovaru a všetky jeho časti pre prípad výmeny. Neúplný alebo neoprávnene zmenený záručný list je neplatný! Predložiť treba aj doklady o prípadných predchádzajúcich opravách súvisiacich so zárukou.

8.19.   Ak nebude ktorákoľvek z hore uvedených podmienok zo strany Kupujúceho riadne splnená, reklamácia nebude môcť byť vybavená.

8.20.   Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak má Kupujúci možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

8.21.   Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie Orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie.

8.22.   Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky. 

 

  1.          Ochrana osobných údajov

 

9.1.      Predávajúci sa zaväzuje, že zabezpečí náležité opatrenia na ochranu identifikačných a iných osobných údajov ako aj informácií o Kupujúcom v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a bez súhlasu Kupujúceho ich nebude poskytovať tretím osobám.

9.2.      Predávajúci ubezpečuje Kupujúceho, že poskytnuté osobné údaje chráni pred náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami získania osobných údajov. Na tento účel Predávajúci prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov.

9.3.      Kupujúci berie na vedomie, že osobné údaje Predávajúci spracúva v zmysle ustanovenia § 10 ods. 3 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby, teda len na účely plnenia Kúpnej zmluvy.

9.4.      Uzavretím Kúpnej zmluvy Kupujúci potvrdzuje, že ešte pred získaním osobných údajov za účelom uzatvorenia Kúpnej zmluvy sa Kupujúci v zmysle § 15 Zákona o ochrane osobných údajov oboznámil s nasledovnými informáciami:

9.4.1.    osobné údaje bude spracúvať spoločnosť FotoStory s.r.o., so sídlom Zlatovská 17, 911 05 Trenčín, IČO: 47 917 334, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 30917/R, ako prevádzkovateľ v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov,

9.4.2.    Predávajúci bude spracúvať a chrániť osobné údaje v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov po dobu, ktorú ustanovuje uvedený zákon (ďalej len ako „Nevyhnutná doba“). Po uplynutí Nevyhnutnej doby Predávajúci osobné údaje Kupujúceho zlikviduje,

9.4.3.    účelom spracovania osobných údajov Kupujúceho je uzatvorenie Kúpnej zmluvy, plnenie všetkých záväzkov z nej vyplývajúcich,

9.4.4.    rozsah spracúvaných osobných údajov Kupujúceho: meno, priezvisko, bydlisko, e-mail,

9.4.5.    o právach dotknutej osoby v zmysle § 28 a nasl. Zákona o ochrane osobných údajov.

9.5.      Kupujúci berie na vedomie, že

9.5.1.    ním poskytnuté osobné údaje budú spracovávané Sprostredkovateľmi v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov, ktorých zoznam je zverejnený na Portáli,

9.5.2.    Predávajúci je oprávnený poskytnúť osobné údaje orgánom štátnej správy, orgánom verejnej moci a súdom, a to v súlade s platnými právnymi predpismi.

 

10.       Záverečné ustanovenia

10.1.   Vzájomné vzťahy medzi všetkými osobami využívajúcimi Portál sa riadia týmito Obchodnými podmienkami a ak ich Obchodné podmienky výslovne neupravujú sa riadia príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

10.2.   Predávajúci je oprávnený jednostranne meniť tieto Obchodné podmienky.

10.3.   Všetky osoby využívajúce Portál berú na vedomie, že v prípade zmeny alebo doplnenia týchto Obchodných podmienok Predávajúci oznámi takúto zmenu, a to minimálne jeden mesiac pred účinnosťou tejto zmeny alebo doplnenia, zverejnením nových Obchodných podmienok na Portáli.

10.4.   Ak sa niektoré ustanovenie Obchodných podmienok stane vo vymedzenom rozsahu neplatné, neúčinné resp. nevykonateľné, ostatné ustanovenia, týmto nedotknuté, zostávajú v platnosti v plnom rozsahu. Predávajúci v takomto prípade nahradí napadnuté ustanovenie takým platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa bude čo najmenej odlišovať od princípov dohodnutých v týchto Obchodných podmienkachpri zachovaní ekonomického a právneho účelu a zmyslu napadnutého ustanovenia. 


Na stiahnutie:

Formulár na odstúpenie od zmluvy